Effekter ved utsett av stor settefisk

Av Dr.Scient. Eirik Sørgård, leder av Faglig Råd hos LetSea AS.

Letsea og Biomar har samlokalisert 5 FoU konsesjoner på Helgeland. Forskningen er rettet inn mot studier på fiskehelse og ernæring. Den foregår dels i industriell skala på sjø (120 meter merder) og dels i mindre enheter (5 x 5 meter merder) med mer kontrollerte betingelser. I noen forsøk kjøres studiene parallelt i begge oppsettene slik at et bedre statistisk grunnlag etableres. I dette notatet oppsummeres resultatene fra 21 grupper (samme type fisk utsatt på samme tid) er som er produsert i industriell skala i perioden 2015-2021.

De 21 gruppene består typisk av 200.000 fisk i hver gruppe med et spenn fra 50.000 fisk til 600.000 fisk. Vekten ved utsett i sjø varierer fra standard smolt på 100-150 gram til stor settefisk på 400-900 gram. Det er satt ut fisk i alle måneder av året med unntak av perioden februar-april. Genetisk har fisken sitt opphav i både AquaGen og SalmoBreed sine stammer. Produksjon av settefisk frem til standard smolt på 100-200 gram har i hovedsak skjedd hos Grytåga Settefisk AS. Fisken er deretter dels satt rett ut i sjø og dels produsert i påvekst til stor smolt i lukket merd hos Akvafuture eller i landanlegget til Fishbase Group. Fishbase Group benytter både gjennomstrømning og resirkulering av vann i produksjonen.

Målsettingen for disse forsøkene er å studere helse- og velferdsmessige aspekter ved ulike tiltak.  Tilvekst er en parameter som inngår i studiene og denne kan påvirkes av de aktuelle tiltakene. Vi legger til grunn at slike effekter er jevnt fordelt på de ulike gruppene slik at de resultatene vi finner ikke påvirker konklusjonene når effekten ved utsett av stor settefisk trekkes.

Det sier seg selv at det begrensede antall grupper som er fulgt kombinert med de mange variabler som påvirker veksten, ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å trekke vitenskapelige konklusjoner. Imidlertid er temaet relevant med få dokumenterte studier. Vi ønsker derfor å delta i en diskusjon på fordeler og ulemper ved bruk av stor settefisk ved å presenterer den kunnskap vi har ervervet.

Datagrunnlaget er månedlige biomasse- og slaktedata på merdnivå. Slaktedata er fra slakteriet slik at f.eks. sulting påvirker resultatene. Da kjenner vi antall og «beregnet» størrelse ved utgangen av hver måned. Slaktedataene gir mer presis informasjon på både antall og vekt. I dette notatet har vi brukt vekten på rund fisk. Basert på Biomar sin tilvekst tabell er det etablert en algoritme for teoretisk tilvekst som funksjon av temperatur og størrelse. All gruppene sammenlignes så med denne teoretiske kurven. Det er benyttet et historisk snitt temperaturprofil måned for måned på Helgeland i alle beregningene. Selvsagt vil denne avvike fra år til år og fra lokalitet til lokalitet.

I figur 1 har vi vist et utviklingen til en gruppe basert på standard smolt (100-200 gram ved utsett) sammenlignet med modellen. Den lille knekken man ser i kurven i slutten av produksjonen er et resultat av at faktisk kurve viser vekten ved slakt i måneden, mens modellen viser vekt ved utgangen av måneden om den hadde stått i sjø. Dette illustrerer problemet med å fastslå om en fiskegruppe har vokst bedre eller dårligere enn forventet da tidspunkt for slakting. Vi har gjort en vurdering av hver enkelt gruppe og vektlagt differansen mellom faktisk vekt og modellert vekt ved inngangen på den måneden slakting har funnet sted.

 

Figur 1. Faktisk vektutvikling (i blått) for standard smolt (100-200 gram) fram til slakting sammenlignet med modellert vektutvikling (oransje).

 

Dødeligheten beregnes ved å trekke antall fisk slaktet fra antall fisk ved utgangen av den første måneden i sjø. Det betyr at vi går glipp av informasjon om dødelighet i måneden med utsett i sjø. Sammenholdt med antall måneder fisken har stått i sjø kan vi beregne månedlige snitt dødelighet per måned. Det understrekes at vi benytter relativ dødelighet per måned som grunnlag for sammenligning da standard smolt står lengre i sjø enn stor settefisk. I figur 2 er utviklingen ved utsett av stor smolt vist. Forskjellene er langt fra så store i alle utsett med stor settefisk, men figuren illustrerer faktiske erfaringer vi har på noen grupper.

 

Figur 2. Faktisk vektutvikling (i blått) for stor smolt (400-900 gram) fram til slakting sammenlignet med modellert vektutvikling (oransje).

Vi må nok en gang understreke at datagrunnlaget er begrenset til 21 grupper og beheftet med usikkerhet og variasjoner. Våre erfaringer kan likevel oppsummeres som følger:

1.       Ved utsett av stor settefisk (> 400 gram) vokser fisken bedre og er i snitt 10% større ved slakt enn utsett med standard smolt.

2.       Den månedlige dødeligheten er lavere (10-30%) ved bruk av stor settefisk.

3.       Effekten ved bruk av stor settefisk synes å være størst på vårutsettet, mens effekten er mindre ved utsett i siste og første kvartal.

 

 

Bilde: Dr.Scient Eirik Sørgård, leder av Faglig Råd hos LetSea AS

 

Artikkelen ligger også ute hos ilaks.no og kan leses her;

https://ilaks.no/effekter-ved-utsett-av-stor-settefisk/

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.